جایگاه و اهمیت دیپلماسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
1. جایگاه و اهمیت دیپلماسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

ناصرعلی منصوریان؛ عزت اله اکبری

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 213-239

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1399.10.1.7.8

چکیده
       یکی از شاخصه های دیپلماسی عمومی، افزایش اعتماد عمومی به نقش پارلمان در حوزه سیاست خارجی است. عناصری چون صداقت، رعایت ارزش ها و شفافیت عملکرد نمایندگان، اعتماد عمومی به قانون گذاران را افزایش ...  بیشتر