تجلی قدرت نرم در دعاهای صحیفه سجادیه
1. تجلی قدرت نرم در دعاهای صحیفه سجادیه

حسین حدیدی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 179-207

چکیده
  یکی از ابعاد و عرصه های تحقیق و پژوهش پیرامون قدرت نرم، تحقیق پیرامون این واقعیت از منظر دعاهای صحیفه سجادیه می باشد. دوران امام سجاد (ع)، یکی از سخت ترین و پراختناق ترین بازه های زمانی پس از ظهور اسلام ...  بیشتر