قدرت هوشمند در اندیشه سیاسی امام خمینی: کاربست نظریه جوزف نای
1. قدرت هوشمند در اندیشه سیاسی امام خمینی: کاربست نظریه جوزف نای

سید صدرالدین موسوی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 275-305

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1399.10.1.9.0

چکیده
  اگرچه قدرت نرم و هوشمند در طول تاریخ منابع مهم نفوذ یا تاثیرگذاری بوده اند، تغییر در سیاست دنیای مدرن بیش از پیش بر سودمندی آنها افزوده است .در حالیکه قدرت در قرن هجده میلادی احتمالا توسط کسی که بهترین ...  بیشتر