قدرت نرم، کرونا و حکمرانی خوب؛ با تاکید بر شفافیت در ایران
1. قدرت نرم، کرونا و حکمرانی خوب؛ با تاکید بر شفافیت در ایران

حسن شمسینی غیاثوند؛ حسین یوسفی ثابت

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 235-263

چکیده
       ویروس کرونا بعنوان بزرگترین  تهدید جامعه بشری و دولت ها بعد از جنگ دوم جهانی شناخته می شود. چنانکه برخی از کارشناسان کارامدی و و مشروعیت  دولتها  در هزاره سوم را وابسته به امنیت و ...  بیشتر