شناسایی و تحلیل مولفه های تاب آوری جامعه ایران در مقابله با بحران شیوع کووید19
1. شناسایی و تحلیل مولفه های تاب آوری جامعه ایران در مقابله با بحران شیوع کووید19

حمید سجادی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 91-117

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.4.0

چکیده
  اپیدمی کووید19 از آغاز 2020 با شیوع سریع و با شدت بالای بیماری، آمار بالای مرگ و میر ناشی از آن، یکی از مهمترین تهدیدات بهداشت عمومی در این قرن است. اپیدمی کووید19، در ابتداء نظام سلامت جوامع را به چالش کشید ...  بیشتر