همه‌گیری کرونا، قدرت‌نرم و تحول در دستور‌کار سیاست‌جهانی
1. همه‌گیری کرونا، قدرت‌نرم و تحول در دستور‌کار سیاست‌جهانی

ابراهیم آقامحمدی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 147-180

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1399.10.1.5.6

چکیده
  ظهور همه‌گیری کرونا در اوایل سال 2020 به موضوع اصلی نگرانی‌ها و فعالیت‌های ملی و بین‌المللی تبدیل شده است که آگاهی از علل و تاثیرات جهانی و واکنش‌های متناسب بین‌المللی نسبت به این پدیده نوظهور را اجتتناب‌ناپذیر ...  بیشتر