مدیریت معنا در بحران کرونا(تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی ولیبرال دموکراسی)
1. مدیریت معنا در بحران کرونا(تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی ولیبرال دموکراسی)

سید علی اصغر میرخلیلی؛ علی الماسی؛ رحمت الله جغتایی سبزواری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 61-90

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.3.9

چکیده
  بعد از جنگ جهانی دوم، نظم نوین جهانی بر اساس گفتمان لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شد و قدرت‌های بزرگ به دنبال مسلط کردن آن بر تمام جوامع به عنوان یگانه تفکر و الگوی حکمرانی بودند و حتی فرانسیس فوکویاما سخن ...  بیشتر