نحوه مواجهه دولت‌ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‌های دولت
1. نحوه مواجهه دولت‌ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‌های دولت

حسین شیخ زاده

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 31-60

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.2.8

چکیده
  شیوع بیماری کوید 19 دنیا را با یک بحران کم‌سابقه مواجه کرد؛ ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ویروس کرونا، یعنی سرعت و سهولت انتقال آن، دولت‌ها را غافلگیر و از قدرت کنترل بحران ناتوان ساخت، در نتیجه تقریباً هیچ ...  بیشتر