کاربست حقوق بین‌الملل به عنوان قدرت مولد در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر
1. کاربست حقوق بین‌الملل به عنوان قدرت مولد در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر

یوسف مولایی؛ روح اله ملکی عزین آبادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 307-333

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1399.10.1.10.1

چکیده
  ایالات‌متحده آمریکا در راستای بازیابی شأن و منزلت بین‌المللی خود پس از یازده سپتامبر 2001، به طرح ریزی و اجرای راهبردهایی در راستای بازتولید قدرت خود اقدام کرد و در این مسیر تلاش بسیار نمود تا هم منابع ...  بیشتر