توسعه قابلیتهای استراتژیک با استفاده از ظرفیت هوشمندی استراتژیک
1. توسعه قابلیتهای استراتژیک با استفاده از ظرفیت هوشمندی استراتژیک

امین حکیم؛ بابک سهرابی یورتچی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 35-71

چکیده
  امروزه اطلاعات به عنوان مرجع و ابزار اصلی قدرت و برتری رقابتی شناخته می‎شود. در این میان مفهوم جدیدتر و کاراتری از اطلاعات به‎نام هوشمندی، اهمیت خود را برجسته ساخته و جایگاه اطلاعات را به خود اختصاص ...  بیشتر