مطالعه مقایسه‌ای راهبرد سیاست خارجی آمریکا (2020-2009): از راهبرد واقع‌گرا - نرم افزارگرای اوباما به سوی راهبرد واقع‌گرا - نرم افزارگریز ترامپ
1. مطالعه مقایسه‌ای راهبرد سیاست خارجی آمریکا (2020-2009): از راهبرد واقع‌گرا - نرم افزارگرای اوباما به سوی راهبرد واقع‌گرا - نرم افزارگریز ترامپ

فرهاد وکیلی؛ اصغر کیوان حسینی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 1-34

چکیده
  راهبرد سیاست خارجی آمریکا در دولت‌های اوباما و ترامپ از منظر نظریه‌های مختلف و بعضاً متعارض مورد بررسی قرارگرفته است و خلأ بررسی مقایسه‌ای مبتنی بر بررسی این راهبردها بر بستر یک راهبرد کلان کاملاً ...  بیشتر