«فطرت» و «مهدویت» در نظم نوین پساکرونایی دهکده جهانی
1. «فطرت» و «مهدویت» در نظم نوین پساکرونایی دهکده جهانی

مجتبی زارعی؛ سید ابراهیم سرپرست سادات

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 175-209

چکیده
  درباره جهان پساکرونا پرسش های مهمی در میان متفکران و پژوهشگران جاری است. آنچه که به آن اذعان می شود این است که تحول اساسی در جهان ایجادشده، برخی از مناسبات فروریخته و رویش ها و روندهای جدیدی در راه است. ...  بیشتر