نقش تعاون سیاسی-اجتماعی در رویارویی با بحران‌های اجتماعی از منظر اخلاقی
1. نقش تعاون سیاسی-اجتماعی در رویارویی با بحران‌های اجتماعی از منظر اخلاقی

سید کاظم سیدباقری؛ محمدجواد طالبی‌چاهوکی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 241-274

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1399.10.1.8.9

چکیده
  در مکتب اسلام، بر تعاون و همکاری داوطلبانه، تاکید فراوان شده است که یکی از نقش‌ها و کارکردهای اساسی آن، همیاری شهروندان و نظام سیاسی در حل بحران‌ها است. این نوشته، به بررسی نقش تعاون سیاسی-اجتماعی در ...  بیشتر