تحلیل پیش‌آیندهای وقوع سیاست‌زدگی اطلاعات
1. تحلیل پیش‌آیندهای وقوع سیاست‌زدگی اطلاعات

غلامرضا سالارکیا؛ محمدعلی سرلک؛ محمدجواد حضوری؛ حسن دانایی فرد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 170-207

چکیده
  مقاله پیش‌رو با مدنظر قرار دادن سیاست زدگی در سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان یک عارضه سازمانی یا به مفهوم دقیق‌تر مهم‌ترین آسیب در این سازمان‌ها، در ابتدا تلاش می‌ورزد مفهوم سیاست زدگی در سازمان‌های ...  بیشتر