موانع پیام رسانی دینی در دو حوزه‌ی مجرا و دریافت از منظر قرآن کریم
1. موانع پیام رسانی دینی در دو حوزه‌ی مجرا و دریافت از منظر قرآن کریم

احمد زرنگار؛ مرتضی مطهری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 36-55

چکیده
  قرن حاضر، یعنی قرن انفجار اطلاعات، عصری است که دانش ارتباطات از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار گردیده و بدون تردید باید به موازات پرداختن به عناصر و ارکان اصلی الگوهای ارتباطی و آنچه این فرآیند را تسهیل ...  بیشتر