سیاست و حکومت و نفوذ جریانی: مطالعه‌ی موردی ایران قاجاری
1. سیاست و حکومت و نفوذ جریانی: مطالعه‌ی موردی ایران قاجاری

غلامرضا خواجه سروی؛ حامد کیانی مجاهد

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 78-105

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین و ریشه یابی نفوذ و براندازی نرم در تاریخ ایران و تولید محتوای علمی و روش مند در این باره، با بهره گیری از روش تاریخی و جمع آوری داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای، در صدد پاسخ گویی ...  بیشتر