پاندومی کرونا: قدرت نرم؛ نقش و کارکرد رسانه و افکار عمومی (با تاکید بر ایران و امریکا)
1. پاندومی کرونا: قدرت نرم؛ نقش و کارکرد رسانه و افکار عمومی (با تاکید بر ایران و امریکا)

حسین کریمی فرد

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 77-113

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1399.10.1.3.4

چکیده
  < p>رسانه به عنوان یکی از مهمترین ابزار ایجاد و نمایش قدرت نرم نقش مهمی در اقناع و جذب مخاطب ایفاء می نمایند.رسانه ها با ماهیت وکارکردی دوگانه متضاد و متناقض می توانند باعث آگاهی بخشی،معرفت افزایی و امید ...  بیشتر