تعیین شاخص‌های معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسلامی در نظام جمهوری اسلامی
1. تعیین شاخص‌های معرّف محصول فرهنگی هنری ایرانی ـ اسلامی در نظام جمهوری اسلامی

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود محمدیان؛ محمد رضا تقوا؛ محمد رضا اسماعیلی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 132-151

چکیده
  هنر ایرانی ـ اسلامی به عنوان یکی از ارزشمندترین عوامل فرهنگی برای دستیابی به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های گوناگون محسوب می‌شود؛ ولی آیا هنر کشور در حال حاضر در خدمت اهداف انقلاب قرار دارد، ...  بیشتر