نقش نهادهای ورزشی(به عنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی
1. نقش نهادهای ورزشی(به عنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی

رسول افخمی؛ بهشید ارفع نیا؛ محسن محبی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 239-263

چکیده
       پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سوال پاسخ دهد که نهادهای ورزشی به چه نحوی و چگونه سبب توسعه روابط سیاسی در سطح بین المللی بالاخص روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. در حقیقت هدف این تحقیق ...  بیشتر