گونه‌شناسی قدرت نرم ایالات متحده با تأکید بر مؤلفه استثناگرایی امریکایی
1. گونه‌شناسی قدرت نرم ایالات متحده با تأکید بر مؤلفه استثناگرایی امریکایی

علیرضا رضاخواه؛ علیرضا آقاحسینی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 69-98

چکیده
  بررسی تاریخی کاربرد قدرت نرم در دستگاه دیپلماسی امریکا به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشبرد سیاست خارجی نشان می‌دهد، این کشور از الگوهای متفاوتی برای بهینه‌سازی دستاوردهای خود در این رابطه بهره می‌گیرد. ...  بیشتر