بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی
1. بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی

محمودرضا رهبرقاضی؛ زینب ایمانیان مفرد

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 116-133

چکیده
  تغییر و تکوین هویت ملی به عوامل و زمینه‌های مختلفی مرتبط می‌گردد. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر هویت ملی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی است. هدف این پژوهش شناخت و تبیین تأثیر فضای مجازی با تأکید بر شبکه‌های ...  بیشتر