شناسایی و الویت بندی مؤلفه های قدرت نرم در دانشگاه بر اساس مدل فازی VIKOR
1. شناسایی و الویت بندی مؤلفه های قدرت نرم در دانشگاه بر اساس مدل فازی VIKOR

کریم اسگندری؛ رضا رستم زاده

دوره 6، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 82-112

چکیده
  در سالیان اخیر چهرة جدیدی از قدرت در عرصه تعامل میان کشورها پدیدار شده که اندیشه و تفکر جامعه را مورد تهاجم خود قرار داده است، با توجه به اینکه جبهة اصلی جنگ نرم در داخل کشور، فضای دانشگاه می‌باشد، نقش ...  بیشتر