اقتدار بین المللی در دعاوی حقوقی الودگیهای زیست محیطی
1. اقتدار بین المللی در دعاوی حقوقی الودگیهای زیست محیطی

عظیم سهرابی؛ پروین محمدی دینانی؛ حسین الکجباف؛ سهیلا کوشا

دوره 6، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 66-80

http://dx.doi.org/1612-1059

چکیده
  دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ...  بیشتر