تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)
1. تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 42-65

چکیده
   اندیشه و فرهنگ، بنیان و اساس هر اجتماع انسانی را تشکیل می‌دهند و تفاوت جوامع بشری به تفاوت در اندیشه، نگرش و فرهنگ آنها باز می‌گردد. نشان جامعهٔ سالم، اندیشهٔ متعالی و فرهنگ سالم و علامت جامعهٔ بیمار ...  بیشتر