الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه از منظر قدرت نرم
1. الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه از منظر قدرت نرم

مهدی عباسی سرمدی؛ محمد آبید

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 152-169

چکیده
  حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی‌شدن را به رسمیت شناخت.. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی‌های بین‌المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته‌اند. جمهوری اسلامی ایران ...  بیشتر