شیعه انگلیسی
1. شیعه انگلیسی

ملیحه عقابیان؛ سیده فاطمه طباطبایی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 20-41

چکیده
  شکل‌گیری تفکّر جهان تک حکومتی در ذهن استثمارگران سبب شده تا ملت‌ها را تحت کنترل خود دربیاورند و در این راستا در منطقه خاورمیانه به جهت اهمیت ژئوپلیتیک آن با برپایی جنگ نرم و فیزیکی، قوای مسلمانان را ...  بیشتر