آسیب‌های روانی جنگ نرم و تعیین برخی از منابع مقابله با آن
1. آسیب‌های روانی جنگ نرم و تعیین برخی از منابع مقابله با آن

کریم سواری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 8-19

چکیده
  در تحقیق حاضر این سؤال که آسیب‌های روانی اثرگذار روی دانشجویان که حاصل جنگ نرم هستند و همچنین برخی از منابع مقابله با آن کدم‌اند مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز که در سال ...  بیشتر