نویسنده = سید امیرحسین صدرپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساز و کار نوین دیپلماسی عمومی بر مبنای نظریه قدرت نرم جوزف نای

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-180

سید امیرحسین صدرپور؛ محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی