جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل با نگاه به دستورالعمل تالین
1. جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل با نگاه به دستورالعمل تالین

سهراب صلاحی؛ سید مهدی کشفی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 28-47

چکیده
  توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه‌ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت‌های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی ...  بیشتر