فرهنگ اسلامی در تقابل با نسبیت فرهنگی
1. فرهنگ اسلامی در تقابل با نسبیت فرهنگی

احمدرضا بسیج

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 7-27

چکیده
  نسبیت فرهنگی به معنای ارزشمند بودن همه فرهنگ‌ها و اعتقاد به این که فرهنگ‌ها قیاس ناپذیرند؛ زیرا شرایطی که فرهنگ‌ها در قالب آنها شکل می‌گیرند متفاوت هستند؛ پس فرهنگ هیچ ملتی با فرهنگ دیگر ملل قابل قیاس ...  بیشتر