تحلیل تاثیر قدرت رسانه‎ها بر سبک زندگی روستاییان مرزنشین ( زهک) سیستان
1. تحلیل تاثیر قدرت رسانه‎ها بر سبک زندگی روستاییان مرزنشین ( زهک) سیستان

مرتضی توکلی؛ عبدالمجید شاهزائی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 208-228

چکیده
  امروزه با پیشرفت ارتباطات، جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده‎اند. رسانههای همگانی مانند تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره و ... در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده‎اند که از آن جایگاه بهطور فزاینده ...  بیشتر